برنامه صعود به قله آراکوه

نام قله: آراکوه

تاریخ اجرا: 16 دی 1401


ارتفاع

سطح برنامه

سرپرست

هزینه

2750 متر

سبک

سارامشرفی

150,000  تومان

ثبت نام برنامه
  • شرح برنامه
  • تجهیزات
  • نظرات
سبد خرید