برنامه صعود به قله توچال

نام قله: توچال

تاریخ اجرا: 29 بهمن 1401


ارتفاع

سطح برنامه

سرپرست

هزینه

3963 متر

سنگین

اسما ماپار

180,000  تومان

ثبت نام برنامه
  • شرح برنامه
  • تجهیزات
  • نظرات
سبد خرید