دوره رسمی نقشه خوانی و کار با قطب نما

۲۲۰ تومان
ثبت نام دوره

این دوره آموزشی در طی دو روز آموزش رسمی می باشد که یک روز آن به صورت تئوری در کلاس آموزشی و روز دوم عملی در طبیعت می باشد. 

جهت شرکت در این دوره به یک قطب نمای طبیعت گردی نیاز دارید.